ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, en gesloten overeenkomsten tussen de BVBA BOSS CONTAINERS en de contractant en hebben voorrang op eventuele andere algemene voorwaarden van de contractant.

 2. Het ondertekenen van offertes veronderstelt, zonder enige voorbehoud, een toestemming met de algemene voorwaarden.

 3. 1. De voorgestelde termijnen zijn slechts ter indicatieve titel vermeld. Het overschrijven van de termijnen kan geen aanleiding geven tot een ontbinding van de overeenkomst, een schadevergoeding of enig ander vordering vanwege de contractant.

  2. De terbeschikkingstelling van de container bedraagt 3 dagen vanaf de levering. Bij overschrijding hiervan zal een bedrag van 15,00 € per dag worden aangerekend en zal worden betaald uiterlijk op het ogenblik van de afhaling. Bij gebreke aan betaling behoudt de chauffeur zich het recht om de afhaling te weigeren

 4. 1. Indien de container op de openbare weg moet geplaatst worden, zal de contractant, op zijn kosten, de toelating voor het plaatsen vragen aan de politie van zijn gemeente en de eventuele taksen hiervoor vereffenen. Tijdens de plaatsing zal de BVBA BOSS CONTAINERS voorzien in de wettelijke signalisatie. Na levering is de contractant exclusief aansprakelijk voor deze signalisatie. In geval deze zou verdwijnen (diefstel, etc.) dient hij deze te vervangen. Indien de signalisatie, omwille van de geografische ligging, niet voldoende duidelijk is, dient de contractant de nodige maatregelen te nemen opdat de container voldoende verlicht zou zijn. In geval van overtreding, blijft de contractant alleen burgerlijk en strafrechtelijk verantwoordelijk.
  2. Indien de container op een privéterrein moet geplaatst worden, dient de contractant aanwezig te zijn bij de levering. Hij dient aan te geven op welke plaats de container mag worden geplaatst. De BVBA BOSS CONTAINER wijst elke aansprakelijkheid af in geval van enige schade ten gevolge van de plaatsing van de container. De contractant dient zelf in te staan voor de nodige en degelijke bescherming om de schade te vermijden

 5. De verhuurde containers vermelden een identificatie en sticker die door de contractant niet mogen weggehaald en dit onder verbeurte van schadevergoeding en revindicatierecht op het materiaal. Alle veroorzaakte schade aan de container, schade of andere, zal aan de contractant worden gefactureerd.

 6. 1.De container is bestemd voor niet gevaarlijke industriële afval conform de bestaande en toekomstige regelgeving. Het is verboden om toxische, chemische, medische, farmaceutische organische, explosieve, corrosieve, vlambare, radioactieve, polluerende, gevaarlijke, AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur) en andere stoffen, te plaatsen in de container. Bij vaststelling van een non-conformiteit zal de contractant, per telefonisch oproep, per SMS, per e-mail, fax of aangetekende zending, in gebreke worden gesteld om het afval op te halen binnen de 24u. Een schadevergoeding, afhankelijk van de hoeveelheid niet-toegelaten materiaal, zal worden aangerekend de contractant boven op een forfaitair bedrag van 75,00 € voor administratieve lasten. Bij gebreke aan afhaling binnen de 24u zal de contractant op de hoogte worden gebracht dat het afval op zijn kosten zal worden vernietigd en zullen deze worden opgenomen in de daartoe voorziene registers. Deze diensten worden aan de contractant gefactureerd.

  2. De contractant erkent dat hij voldoende en concreet geïnformeerd werd omtrent de wettelijke verplichtingen voorzien in VLAREMA aangaande de sorteerplicht van de verschillende afvalfracties en verbindt zich de vooropgestelde inzamelwijze na te leven.

 7. De container mag niet meer worden geladen dan de voorziene capaciteit (in m³ of t). Als de container overladen is dan voorzien behoudt de chauffeur zich het recht te weigeren om de container op te halen en met de verplichting aan de contractant om alle (on)rechtstreekse boetes en kosten te dragen. Een bedrag van € 30,00/m³ zal worden gefactureerd als de container hoger dan de rand geladen is. De contractant dient de de. De contractant blijft eigenaar en verantwoordelijk voor de inhoud van de container. Alle veroorzaakte kosten (met inbegrip van de verplaatsingskosten ten gevolge van de nietophaling van de container) door de niet-naleving van deze clausule vallen exclusief ten laste van de contractant.

 8. De kwalificatie van de klasse afval zal door de chauffeur worden gedaan. Deze beoordeling is niet betwistbaar en zal worden aanvaard door de contractant.

 9. Indien de tijdsduur voor het plaatsen of weghalen van de container 15min overschrijft, zal de wachttijd aangerekend worden à rato van € 65,00/u.

 10. Alle facturen zijn voorafgaandelijk aan de levering betaalbaar. Bij gebreke aan betaling behoudt de chauffeur zich het recht om de container niet te leveren.

 11. Het in gebreke blijven van betaling op de vervaldag geeft het recht zonder voorafgaande aanmaning een intrest van 1% per maand op te eisen, ingaand vanaf de vervaldag van de factuur. In dat geval, zal het bedrag van de factuur, zonder enige voorafgaande aanmaning, bovendien verhoogd worden met forfaitaire schadebeding van 15%, met een minimum van 100,00 €.

 12. Het niet betalen van een factuur, op haar vervaldag, verleent aan de BVBA BOSS CONTAINER het recht om zonder aanmaning, het onmiddellijk stopzetten der werken en dit zonder vooropzeg of dagvaarding.

 13. In geval van protest dient deze schriftelijk per aangetekend schrijven, binnen de 8 dagen na datum van de factuur te worden kennis gebracht.

 14. Bij gebreke aan betaling of in geval van overlading behoudt de BVBA BOSS CONTAINER zich het recht om het ingezameld afval terug af te laden op het terrein van de contractant.

 15. Het Belgische recht is van toepassing op de rechtsverhouding tussen de BVBA BOSS CONTAINER en de contractant.

 16. In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel exclusief van toepassing